Тұрақты даму

БІЗДІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУҒА ДЕГЕН КӨЗҚАРАСЫМЫЗ

Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін біз ESG қағидаттарын корпоративтік мәдениетке және Қордың негізгі рәсімдеріне дәйекті түрде біріктіреміз. Біз жоғары стандарттар мен талаптарды қоя отырып, портфельдік компаниялардағы өзгерістердің драйвері бола отырып, үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес корпоративтік басқару жүйесін үнемі жетілдіріп отырамыз.

Үкімет бекіткен Қордың корпоративтік басқару кодексі корпоративтік басқару саласындағы соңғы әлемдік трендтерді және ЭЫДҰ-ның неғұрлым өзекті ережелерін, атап айтқанда, Директорлар кеңестерінің тиімділігін арттыру және олардың акционерлерге есеп беруі мәселелерінде ескереді. Кодексті әзірлеу ЭЫДҰ сарапшыларының, Қор менеджментінің және топтың тәуелсіз директорлар пулының тікелей қатысуымен жүргізілді.

Қордың компаниялар тобы институционалдық инвесторлар тарапынан сенімді нығайту мақсатында Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын барынша ықтимал сақтауға ұмтылады. 2022 жылы Кодекстің негізгі ережелеріне олардың сақталуына талдау жүргізілді, есепті жылы Қор негізінен Кодексте көрсетілген барлық қағидаттарды ұстанды.

Корпоративтік басқару саласындағы стандарттарды арттыра отырып3, біз өз кезегінде Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінің, ЭЫДҰ-ның мемлекет қатысатын кәсіпорындар үшін басшылығының ең қатаң нұсқамаларына негізделетін жетекші қор биржаларының Премиум сегментінің талаптарына назар аударамыз. Нәтижесінде Премиум сегменттің талаптарына сәйкестік компаниялардың капитал нарығындағы мүмкіндіктерін айтарлықтай арттырады.

3Стандартты сегмент Еуропалық Одақтың эмитенттерге арналған негізгі минималды талаптарына сәйкестігін болжайды, ЕО талаптарын орындауға міндетті талап жоқ. Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексі.

Жауапты инвестор бола отырып, Қор барлық портфельдік компанияларда Корпоративтік басқарудың тиісті тәжірибесін дамытуға жәрдемдеседі. Қордың өкілдері портфельдік компаниялардың ДК мүшелері болып табылады, бұл Қорға корпоративтік басқарудың жоғары деңгейде жұмыс істеуін, сондай-ақ портфельдік компанияларда шешім қабылдау кезінде Қор мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қор ДК тиімділігін бағалау бойынша портфельдік компаниялардың есептерін, портфельдік компаниялардың қызметі туралы есептерді қарайды, Қордың стратегиялық мақсаттарын каскадтауды ескере отырып Портфельдік компаниялардың стратегияларын бекітеді.

Біз ақпараттың жеткіліксіздігімен байланысты тәуекелдер компаниялардың ұзақ мерзімді тұрақтылығы мен құнына әсер ететін инвестициялық тәуекелдерге айналатынын түсінеміз. Осыған байланысты біз ашылатын ақпараттың сапасы мен қолжетімділігін арттыру бойынша, оның ішінде Сантьяго қағидаттарын ұстану бойынша IFSWF (International Forum of Sovereign Wealth Funds) тұрақты есептілігі арқылы жұмыс жүргіземіз.

Қор тобы озық халықаралық стандарттарға (GRI, TCFD, ISSB, CDP) сәйкес жыл сайынғы қаржылық емес есептілікті (орнықты даму туралы есептерді) дайындауды практикаға енгізеді. Бизнестегі нақты өзгерістерді қадағалауға мүмкіндік беретін құрал ретінде Қор тобында беделді халықаралық рейтингтік агенттіктердің тәуелсіз бағалаудан өту және ESG-рейтингтерді алу тәжірибесі енгізіліп, кеңейтілетін болады.

2022 жылы барлық портфельдік компанияларда Директорлар кеңесі мен Басқарманың құзыреттері мен өкілеттіктерінің аражігін ажырату бөлігінде Директорлар кеңесі туралы Жарғылар мен ережелер жаңартылды, отырыстарды өткізу тәртібі мен Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар форматы біріздендірілді. 2023 жылы Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінің негізгі ережелерін Қордың корпоративтік басқару кодексіне біріктіру жөніндегі жұмыс жалғасады.